Устав ФРСУ

skiv
skiv аватар
User offline. Last seen 1 год 29 недель ago. Не в сети
Бывалый рыболов
Зарегистрирован: 22/12/2010
Сообщения:
Баллы: 1262
 

Статут

Всеукраїнської громадської організації «Федерація риболовного спорту україни»

1. Загальні положення

 1. Всеукраїнська громадська організація «Федерація риболовного спорту України»(далі — Федерація, скорочено — ФРСУ) є неприбутковою всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує громадян України на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

 2. Федерація здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.

 3. Діяльність Федерації поширюється на територію України.

 4. Федерація набуває прав юридичної особи з моменту її реєстрації у Міністерстві юстиції України. Федерація має необхідні рахунки в банківських установах, самостійній баланс та відокремлене майно. Федерація має право від свого імені укладати договори, набувати майнові, немайнові права та обовязки, бути позивачем та відповідачем у суді.

 5. Федерація має печатку, штампи, бланки зі своєю назвою та символікою, іншу атрибутику, затверджену Президією Федерації. Символіка реєструється в установленому законом порядку.

 6. Офіційна робоча мова Федерації — українська.

 7. Місцезнаходження Федерації: м. Київ, вул. Еспланадна, 42.

2. Мета та завдання Федерації

 1. Основною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку риболовного спорту в Україні та захист законних соціальних, економічних, спортивних та інших спільних інтересів її членів.

 2. Завданнями Федерації є:
  • сприяння розвитку риболвного спорту, підвищенню ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особи, зміцненню здоров’я, формуванню здорового способу життя;
  • сприяння розробці і реалізації програм підготовки спортсменів високого класу з метою участі спортсменів України в національних та міжнародних змаганнях;
  • розвиток і зміцнення звязків з міжнародними федераціями риболовного спорту, асоціаціями, об’єднаннями, сприяння активній діяльності своїх представників у національній та міжнародних спортивних організаціях та об’єднаннях;
  • пропаганда та сприяння популяризації риболовного спорту, як форми масового відпочинку і зміцнення здоров’я громадян.
 3. Для досягнення мети та завдань Федерація в установленому законом порядку:
  • розробляє і сприяє реадізації програм розвитку риболовного спорту в Україні;
  • організовує проведення змагань з риболовного спорту;
  • підтримує зв’язки з органами державного управління фізичною культурою та спортом;
  • сприяє удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, тренерів, суддів, забезпеченню успішного виступу українських спортсменів на міжнародній арені;
  • підтримує зв’язки з Міжнародною федерацією спортивного риболовства в прісній воді (FIPS e.d.), бере участь у заходах міжнародного спортивного календаря;
  • виступає з ініціативами та вносить пропозиції з питань співробітництва з розвитку риболовного спорту до органів законодавчої та виконавчої влади;
  • вільно розповсюджує інформацію про свою діяльність;
  • засновує засоби масової інформації;
  • подає у відповідні структури матеріали на присвоєння звань, заохочення членів Федерації;
  • сприяє виготовленню офіціної, нагородної та сувенірної продукції з символікою Федерації, спортивного інвентарю та обладнання.

3. Члени Федерації, їх права та обов’язки

 1. Членство в Федерації є добровільним індивідуальним та може бути колективним і почесним.
 2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України, які досягли 14 років і визнають Статут Федерації, сплачують членські внески та приймають участь у діяльності Федерації.

  Вступ до Федерації здійснюється на підставі письмової заяви, яка подається до місцевого осередку чи Президії Федерації.

  Колективними членами Федерації можуть бути колективи підприємств, організацій, установ, закладів.

  Прийом колективних членів здійснюється за рішенням Президії Федерації на підставі рішення зборів колективу підприємства, організації, установи, закладу та поданної заяви.

  Колективні члени Федерації реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.

  Почесними членами Федерації можуть бути громадяни, які внесли значний вклад у розвиток риболовног спорту. Почесне членство регулюється положенням, яке затверджує Президія Федерації. 

 3. Члени Федерації мають право:
  • обирати і бути обраним до керівних та контрольних органів Федерації;
  • отримувати інформацію з будь яких питань, що стосуються діяльності Федерації;
  • користуватися символікою Федерації;
  • брати участь у плануванні та обговоренні підсумків діяльності Федерації;
  • вносити пропозиції по усуненню недоліків та покращенню роботи Федерації;
 4. Члени Федерації зобов’язані:
  • дотримуватись положень цього Статуту і виконувати рішення Конференції, керівних та контрольних органів;
  • брати активну участь у діяльності Федерації;
  • дотримуватись принципів спортивної етики, справедливої та чесної бородьби;
  • своєчасно сплачувати членські внески у розмірі і порядку, встановленому Президією Федерації.
 5. Членство у Федерації може бути припинено на підставі письмової заяви індивідуального члена Федерації та на підставі рішення зборів колективу підприємства, установи, організації — колективного члена Федерації, а також за рішенням Президії Федерації за:
  • несплату членських внесків;
  • діяльність, яка суперечить меті та завданням Федерації;
  • нанесення Федерації або її членам моральної та матеріальної шкоди.
 6. Рішення про виключення може бути оскаржено до Конференції. 

4. Порядок утворення статутних органів Федерації та їх повноваження

 1. Вищим керівним органом Федерації є Конференція, яка скликається не рідше ніж один раз на два роки і є правомочною, якщо на ній присутні 2/3 обраних делегатів. Звітно-виборча конференція проводиться один раз на чотири роки.

  Позачергова конференція може бути скликана або з ініціативи Президії, або за письмовою вимогою 1/3 членів Федерації. Дата скликання Конференції, порядок денний, регламент обрання керівних органів, порядок обрання делегатів та норма представництва оголошується не менш ніж за один місяць до початку Конференції.

  Рішення на Конференції приймаються простою більшістю голосів від числа обраних делегатів.

  Рішення з питань внесення змін і доповнення до статуту приймаються Конференцією, якщо за них проголосувало не менше 2/3 числа обраних делегатів.

 2. Конференція має право вирішувати будь-які питання, пов’язані з діяльністю Федерації.

  До включної компетенції Конференції належить:

  • прийняття Статуту та внесення до нього змін та доповнень (про зміни в статутних документах легалізуючий орган повідомляється в 5-денний термін);
  • затвердження керівних органів Федерації;
  • затвердження основних напрямків діяльності Федерації;
  • обрання Президента, віце-президента, членів Президії та Ревізійної комісії Федерації терміном на 4 роки;
  • реалізація права власності на майно та кошти Федерації;
  • прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Федерації.
 3. В період між Конференціями роботою Федерації керує Президія. Засідіння Президії скликаються Президентом, коли це потрібно, але не рідше, ніж один раз на чотири місяці.

  Засідання Президії є правомочним, коли в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішенняприймається простою більшістю голосів від кількості присутніх, у разі рівності голосів, голос Президента Федерації є вирішальним.

 4. Президія Федерації:
  • скликає Конференції;
  • організує виконання рішень, прийнятих на Конференціях;
  • вирішує питання, пов’язані з реалізацією довгострокових програм та проектів Федерації;
  • вирішує питання пов’язані зі створенням та діяльністю осередків Федерації, та затверджує положення про їх діяльність;
  • затверджує річний бюджет, заслуховує та затверджує річні фінансові звіти;
  • визначає розмір та порядок сплати членських внесків;
  • затверджує зразки нагородної та пам’ятної атрибутики, печаток, штампів та символіки Федерації.
 5. Президент Федерації обирається на звітно-виборчій Конференції терміном на чотири роки.

  У відповідності зі своїми повноваженнями Президент Федерації:

  • організовує роботу Президції та Виконкому Федерації з виконання рішень, прийнятих Конференцєю;
  • представляє інтереси Федерації в державних законодавчих та виконавчих органах, взаємовідносинах з іншими організаціями, установами, підприємствами та фізичними особами в Україні та за її межами;
  • підписує офіційну документацію;
  • здійснює оперативне управління майном та коштами Федерації;
  • слідкує за відповідністю діяльності Федерації Статуту;
  • несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових фондів, забезпечує ведення відповідної фінансової документації;
  • укладає будь-які договори, угоди та видає накази щодо укладання трудових договорів з штатними працівниками Федерації.
 6. Штатним апаратом Федерації є Виконавчий комітет (Виконком). Порядок роботи Виконкому, його чисельність і службові обов’язки штатних працівників регламентується відповідним Положенням, яке затверджує Президія.

 7. Основою Федерації є місцеві осередки, які створюються за територіальною ознакою за місцем роботи, проживання чи навчання не менше 3-х членів.
 8. Місцеві осередки у своїй діяльності керуються своїм Статутом та своїми положеннями, які приймаються їхніми вищими керівними органами та затверджуються Президією Федерації.

  Для набуття прав юридичної особи, місцеві осередки реєструються в установленому законом порядку. Місцеві осередки без права юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про заснування.

 9. Ревізійна комісія обирається на Конференції Федерації терміном на 4 роки. Діяльність Ревізійної комісії регулюється Положенням, затвердженим Президією Федерації.

5. Майно та кошти Федерації

 1. Кошти та майно Федерації утворюються з таких джерел:
  • надходжень від членських та інших внесків членів Федеріції;
  • надходжень від господарської та іншої комерційної, видавничої, рекламної діяльності створених Федерацією госпрозрахункових підприємств і організацій;
  • добровільних внесківи громадян, трудових колективів, творчих спілок, державних, громадських та кооперативних організацій, фірм, спонсорів та інше.
 2. З метою виконання статутних завдань Федерація може здійснювати необхідну господарську та комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових організацій та установ з правом юридичної особи.

 3. Кошти Федерації спрямовуються виключно на виконання статутних мети та завдань. Власником коштів та майна є Федерація, як юридична особа. Кожен окремий член Федерації не має права власності на частку майна та коштів Федерації.

 4. Контроль за дотриманням Статуту та фінансово-господарської діяльності Федерації здійснює Ревізійна комісія, яка підзвітна Конференції.

 5. Федерація, створені нею госпрозрахункові установи, організації та підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статестичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6. Припинення діяльності Федерації

 1. Припинення діяльності Федерації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

 2. Ліквідація чи реорганізація Федерації здійснюється за рішенням Конференції, якщо за це рішення проголосувало не менше 2/3 числа обраних депутатів.

 3. Діяльність Федерації може бути примусово ліквідована за рішенням суду.

 4. Майно та кошти федерації, у разі її ліквдації, не можуть перерозподільтися між її членами, і за рішенням Конференції повинні бути передані іншій неприбутковій організації, або зараховані в доход бюджету.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Федерації

 1.  Зміни та доповнення до статуту вносяться на Конференції Федерації. Про зміни, внесені до статутних документів федерації, повідомляється Міністерство юстиції України в 5-денний термін. 
аватар

5 comments

Андрей
Андрей аватар
User offline. Last seen 2 года 28 недель ago. Не в сети
Бывалый рыболовСеребряному призеру кубка Fishing.pl.ua по фидеру
Зарегистрирован: 21/12/2010
Сообщения:
Баллы: 1768
Re: Устав ФРСУ

А какая сумма членских взносов?

 

Fish-Hanter
Fish-Hanter аватар
User offline. Last seen 4 года 45 недель ago. Не в сети
Знатный рыболов
Зарегистрирован: 16/12/2010
Сообщения:
Баллы: 15959
Re: Устав ФРСУ
Андрей писал:

А какая сумма членских взносов?

 

 Я как-то интересовался - если память не подводит, то где-то 300-350грн. + 100грн за бланк билета. Если я ошибся, Игорь, поправте меня.no

Андрюха, а ты хочешь учавствовать в соревнованиях??? по какому виду ловли???

 

Люблю ловить хищную рыбу

Андрей
Андрей аватар
User offline. Last seen 2 года 28 недель ago. Не в сети
Бывалый рыболовСеребряному призеру кубка Fishing.pl.ua по фидеру
Зарегистрирован: 21/12/2010
Сообщения:
Баллы: 1768
Re: Устав ФРСУ

Ты же знаеш я готов всегда и по всем видам ловли. Но увы не всегда получается

skiv
skiv аватар
User offline. Last seen 1 год 29 недель ago. Не в сети
Бывалый рыболов
Зарегистрирован: 22/12/2010
Сообщения:
Баллы: 1262
Re: Устав ФРСУ

Ребята, по вопросам взносов и другим, давайте в тему Полтавская федерация. Здесь я выложил только официальный устав ФРСУ.

На вопросы, касающиеся нашей областной федерации, отвечаю в соответствующей теме.

dimmfish
dimmfish аватар
User offline. Last seen 7 лет 37 недель ago. Не в сети
Прохожий
Зарегистрирован: 06/07/2011
Сообщения:
Баллы: 7
Re: Устав ФРСУ

Добріый вечер, подскажите как  вступить в федерацию и клуб, заранее спасибо,